(NĐ&ĐS) – Từ năm 2019, Hải Phòng tổ chức, thực hiện “cứng” quy định về số lượng cán bộ công chức xã, phường, thị trấn.

Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UNND TP Hải Phòng cho hay, thực hiện quy định của Chính phủ về chức danh, số lượng cán bộ công chức xã, phường, thị trấn, từ năm 2019, Hải Phòng tổ chức, thực hiện “cứng” quy định về số lượng cán bộ công chức xã, phường, thị trấn.

Theo đó, đối với các xã, phường, thị trấn loại 1, tổng số cán bộ, công chức không quá 23 người; các xã, phường, thị trấn loại 2 tối đa không quá 21 người; các xã, phường, thị trấn loại 3 không quá 19 người.

Theo quy định mới của Hải Phòng, đối với những phường không có Hội nông dân, định biên công chức phường giảm 1 người đối với công chức Hội nông dân. Đối với những xã, thị trấn đã bố trí lực lượng công an chính quy, định biên của những địa phương này cũng giảm 1 người đối với Trưởng CA xã, phường.

Số lượng cán bộ công chức xã, phường, thị trấn được quy định bao gồm cả những cán bộ công chức được luân chuyển, điều động, biệt phái về công tác tại xã, phường, thị trấn. Đối với chức danh Phó Chủ tịch xã được điều động theo phân cấp quản lý thi công chức, chức danh này không nằm trong định biên được quy định.

Thực hiện quy định này, Hải Phòng yêu cầu các quận, huyện không được tuyển dụng, tiếp nhận, luân chuyển, điều động, biệt phái cán bộ, công chức về các xã, phường, thị trấn hiện có số lượng cán bộ, công chức vượt quy định mới.

Đồng thời, Hải Phòng yêu cầu các quận, huyện; xã, phường, thị trấn phải bố trí, sắp xếp hoặc giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ cấp xã, phường, thị trấn vượt quy định hoàn thành trước 31/12/2021.

Riêng đối với những xã, phường, thị trấn vừa hoàn thành việc sát nhập, số cán bộ, công chức dôi dư phải được bố trí, sắp xếp, giải quyết  chế độ, chính sách trong thời hạn 5 năm, kể từ thời điểm có quyết định sáp nhập, hợp nhất.

Trước đó, tháng 7/2019, thực hiện Nghị quyết của Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn và phân loại đơn vị hành chính cấp huyện, xã, Hải Phòng đã sắp xếp lại 7 phường, 2 xã của 4 quận, huyện không đạt 50% hai tiêu chí về quy mô dân số và diện tích tự nhiên để hình thành lên các xã, phường mới.

 Sau sắp xếp, Hải Phòng sẽ còn 141 xã, 66 phường và 10 thị trấn. Đặc biệt, chỉ riêng các xã, phường sau sáp nhập, số cán bộ, công chức dôi dư so với quy định về định biên công chức xã, phường, thị trấn đã là 124 người.

Nam Khánh - Hoàng Long