Lớp học đặc biệt của cô giáo 62 tuổi, người gần 20 năm dạy học miễn phí cho hơn 700 em có những cảnh đời bất hạnh.

Theo Người đưa tin